Ettervern

Ettervernsarbeid på Josephines stiftelse barnehjem

I samarbeid med den kommunale barneverntjeneste kan Josephines stiftelse barnehjem gi oppfølging og ettervern til ungdommer frem til de fyller 25 år.

Josephines stiftelse var en av pådriverne i arbeidet for å sikre våre ungdommer et godt ettervern og en av de første som formaliserte retten til ettervern. Vi inngikk en avtale med blant annet Stavanger kommune, hvor deres ungdom var sikret et ettervern fra oss den dagen de flyttet ut fra barnehjemmet. Etter hvert har retten til ettervern blitt lovfestet for alle ungdommer som har mottatt hjelp fra barnevernet, frem til de fyller 25 år.

I tillegg til å tilby ettervern til våre egne ungdommer, så tilbyr Josephines stiftelse også ettervern til andre ungdommer fra våre nærliggende kommuner. I begge tilfellene, lager vi et skreddersydd opplegg for den enkelte ungdom med utgangspunkt i hvilket behov han eller hun har for oppfølging.

Ulike modeller

Vi har ulike modeller for ettervern, som vi kan tilby ungdom og deres kommune. I samarbeid med ungdommen og den kommunale barneverntjeneste, finner vi ut hvilken modell som passer for akkurat han eller henne.

MODELL 1. – Vertsfamilie

Ungdommen flytter inn i leid hybel eller leilighet hos en familie, eller hos en enslig. Her vil en av de voksne i familien ha det formelle ansvaret for å følge opp ungdommen. Denne voksne vil da bli ansatt i inntil en 50% stilling. Stillingsstørrelsen vil også her avhenge av hvor mye hjelp og støtte ungdommen trenger. Vedkomne vil få veiledning av konsulent ved J.S. ved behov. Ungdommen, ved hjelp av oss, søker NAV om bostøtte og livsopphold.

MODELL 2. -Leie leilighet på det åpne markedet

Ungdommen leier egen leilighet på det åpne markedet og får oppfølging av miljøarbeider som blir ansatt i inntil en 50% stilling. Stillingsstørrelsen avhenger av hvor mye hjelp og støtte ungdommen trenger. Miljøarbeider vil få veiledning av konsulent ved J.S. ved behov. Ungdommen, ved hjelp av oss, søker NAV om bostøtte og livsopphold.

MODELL 3. – Flytte til annen institusjon (omsorgsbolig / bofellesskap)

Ungdommen flytter over til en annen institusjon eller en omsorgsbolig i kommunal regi. Josephines stiftelse kan tilby ettervern og oppfølging av ungdommen i 3-6 måneder etter flytting, ut ifra hvilket behov ungdommen har. Hensikten er å gjøre overgangen i nytt tiltak så trygg og god som mulig, og videreformidle gode rutiner fra J.S.

Her er en oversikt over ulike områder som det kan være aktuelt å følge opp/bistå/veilede ungdommene med i tilknytning til ettervern:

BOFORHOLD:
Josephines stiftelse skaffer leilighet, enten det er hybel med tilsyn, eller en frittstående leilighet. Vi styrer hele prosessen i forhold til NAV, Lånekassen og Husbanken, og hjelper ungdommen til å fylle ut søknad om livsopphold, bostøtte og etableringstøtte. Vi hjelper dem videre til å opprettholde kontakten med NAV og andre offentlige instanser.

ØKONOMI:
Hjelp til å sette opp et budsjett, betale regninger, sparing, evt. gjeldssanering.

PSYKISK HELSE:
Vi vil kunne bistå med gode råd og veiledning ved viktige valg ungdommen står ovenfor, samt etablere kontakt med aktuelle etater som for eksempel psykolog, når det er behov for det.

FYSISK HELSE:
Vi vil motivere til fysisk aktivitet og til å ta vare på egen helse.

KOSTHOLD OG HYGIENE:
Hjelp til å planlegge måltid og handle inn. Veiledning i personlig hygiene, og vask og stell av egen bolig.

FAMILE/ NETTVERK:
Hjelpe til å etablere/reetablere kontakt med familiemedlemmer og øvrig nettverk. Hjelpe ungdommen til å løse opp i eventuelle konflikter.

SKOLE/ARBEID:
Vårt mål er at alle våre ungdommer skal ha et dagtilbud, enten det er skole eller arbeid. Vi vil motivere dem til å opprettholde sitt dagtilbud, og se til at alle søknadsfrister blir overholdt.

SAMARBEIDSMØTER:
Barnevernstjenesten har ansvar for å innkalle til ansvarsgruppemøter, og vi deltar sammen med ungdommen.

FELLESAKTIVITETER:
Alle ungdommer som mottar ettervern fra Josephines stiftelse, vil også motta tilbud om felles aktiviteter, i vår regi. Det kan være en fotballkamp, et cafebesøk eller vårt årlige julebord. Josephines stiftelse vil dekke alle kostnader til disse fellesarrangementene. I tillegg vil de som har bodd på barnehjemmet bli invitert på Josephines stiftelse sin sommerfest og grøtfesten før jul.

KONTAKT:

Fosterhjemskonsulent
Silje Hodne
Mob. 454 05 736
E-post

Ettervernskonsulent
Silje Lilledal-Sali
Mob. 459 78 201
E-post