Et samarbeid med mange

Samarbeid, samarbeid, samarbeid. Det er mange som skal hjelpe barnet gjennom noen krevende år og vi må dra i samme retning.

Godt samarbeid krever planer og møter. Det viktigste er ansvarsgruppemøtet der de mest sentrale aktørene rundt barnet deltar. Vi er din nærmeste samarbeidspartner og hjelper deg alltid og ha oversikt.

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten i barnets hjemkommune har alltid det formelle ansvaret for fosterbarn. Saksbehandler kommer på fire hjemmebesøk hvert år. I tillegg blir det utnevnt en tilsynsfører for å se til at barnet har det bra. Saksbehandler kaller også fosterforeldre og Josephines fosterhjemskonsulent inn til ansvarsgruppemøter sammen med skole og andre som er viktige for barnet.

Bufetat

Saksbehandler kaller inn til evalueringsmøte to ganger i året. Fosterhjemkonsulenten utarbeider en halvårsrapport som danner grunnlaget for evalueringen og videre handlingsplaner. Bufetat gjennomgår også tiltakene rundt barnet og vurderer om det trengs endringer i disse.

Skole

Skole og leksearbeid er krevende for mange av våre barn. Fosterhjemkonsulenten og fosterforeldrene utarbeider rutiner som sikrer god informasjonsflyt mellom skole og fosterhjem (telefonkontakt, lekseplaner, kontaktbok etc). Skolen er en viktig del av ansvarsgruppen, og deltar på alle ansvarsgruppemøter.

Biologiske familie

Ut fra fylkesnemdas vedtak om samvær, skal fosterhjemskonsulenten, barneverntjenesten og fosterforeldrene legge forholdene til rette for et godt samarbeid med barnets biologiske familie. Det kan være viktig for barnets selvfølelse, identitet og kulturelle tilhørighet.